Obchodní podmínky

Všeobecné dodací a platební podmínky
společnosti Dialab spol.s r.o.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www. dialab.cz

Dialab spol.s r.o. (dále jen „dodavatel“) tímto prohlašuje, že je právnickou osobou řádně zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 670, a že má pro účely řádného plnění závazkových vztahů veškerá nezbytná oprávnění v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Všeobecná ustanovení

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka - spotřebitele). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (zákon č.89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů). 
Předmětem dodávek je veškeré aktuální obchodní zboží nabízené firmou Dialab spol.s r.o., nebo zboží, které odběratel sám specifikoval a firma Dialab spol.s r.o. je schopna tento druh zboží pro odběratele dodat.
Dodavatel se zavazuje dodat zboží uvedené v objednávce v objednaném množství a deklarované kvalitě, předepsané obecně závaznými právními předpisy.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - je kupní smlouva, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně zákazník - spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
Dodavatel/prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující

Zákazníkem internetového obchodu dialab.cz je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující - spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující - který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby

za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.
Kupní smlouva - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Momentem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky, v opačném případě nelze po kupujícím vymáhat vázanost těmito obchodními podmínkami.

Registrace

Nakupování v internetovém obchodě www. dialab.cz není vždy podmíněno registrací. Podmínky nakupování jsou shodné jak pro registrované, tak i pro neregistrované zákazníky. Pouze ceny se mohou lišit. Neregistrovaný zákazník může objednávat přes e-mail nebo telefonicky. Registrace zákazníků je zdarma. Uživatelské jméno a heslo musí obsahovat pouze číslice a písmena, minimální počet znaků musí být 6 a max. počet může být až 12 znaků.

Elektronický nákup

Výběr zboží v internetovém obchodě www.dialab.cz lze provést v přehledných tabulkách. Pro zobrazení více informací o vybraném zboží klikněte přímo na typ konkrétního zboží. V zobrazeném detailu si pak můžete prohlédnout obrázek a ostatní technické parametry. V našem internetovém obchodě může každý zákazník použít vyhledávání, které slouží pro rychlý přístup k našemu zboží. Prohledávání je prováděno podle katalogového čísla a názvu.

Pokud se rozhodnete některý výrobek zakoupit, v podrobném popisu produktu naleznete tlačítko "Přidat do košíku". Vyberete množství výrobku, které chcete a potvrďte nákup poklepáním na ikonu košíku.

Systém Vás vede až do úspěšného dokončení objednávky. Je potřeba pečlivě vyplnit požadované údaje. Každá objednávka je potvrzena na Váš e-mail, který jste uvedli v objednávce (v registraci zákazníka). Pokud tento e-mail nedostanete, objednávka nebyla přijata do našeho systému. Bez možnosti potvrzení objednávky není možné tuto objednávku kladně vyřídit. (Vaše objednávka nebyla správně dokončena). Vaši objednávku můžete stornovat zasláním e-mailu či telefonicky. Doporučujeme Vám pro storno objednávky používat pouze e-mail eshop@dialab.cz
Pokud zjistíme, že se již výrobek nevyrábí nebo není delší dobu dostupný, budeme Vás kontaktovat a domluvíme další postup, případně zrušení objednávky.

Ceny

Veškeré ceny uváděné v cenících nebo nabídkách jsou bez zákonem stanovené daně z přidané hodnoty (DPH), tato daň bude ke zboží připočtena na dodacím listu a vystavené faktuře. Ceny jsou platné pro odběry ze skladu dodavatele v jeho sídle:
Dialab spol.s r.o. , náměstí Osvoboditelů 1, 153 00 Praha 5-Radotín.

K ceně zboží jsou připočteny manipulační poplatky (balné, poštovné /dopravné).
Cena za poštovné/dopravné a balné je účtována do částky 300,- Kč bez DPH / jedna objednávka v závislosti na počtu balíků, hmotnosti a objemu zásilky. V případě změny kupní ceny u nepotvrzené objednávky je zákazník informován. Ten se pak rozhodne, zda se změnou souhlasí nebo objednávku zruší. Ceny jsou platné do odvolání.
Přijatá volání na telefonní linky společnosti Dialab jsou zcela zpoplatňována volající straně dle platného ceníku služby operátora, který hlasové služby volající straně poskytuje.
Pokud není na stránkách www.dialab.cz nabízejících slevy (např.: Akční ceny, Výprodej) uvedeno jinak, trvají slevy pouze do vyprodání skladových zásob zboží, kterého se sleva týká.

Expedice – dodání zboží

Dodávky se uskutečňují ze sídla dodavatele, náměstí Osvoboditelů 1, 153 00 Praha 5-Radotín, na adresu kupujícího uvedenou v rámci udělení zakázky, pokud není písemně odsouhlaseno jinak.

V odůvodněných případech si dodavatel vyhrazuje právo objednávku odmítnout do pěti (5) pracovních dnů od jejího obdržení.
Objednané zboží může být dodáno poštou, spedicí, firemním rozvozem dodavatele, případně osobním odběrem odběratele nebo jeho smluvním dopravcem. Na žádost odběratele může být zboží dodáno expresní službou, a to za úhradu poskytnutou odběratelem.
Pokud je zboží zasláno poštou nebo pomocí třetí strany jako dopravce, má se za to, že dodavatel zboží dodal okamžikem, kdy je zboží předáno k přepravě prvnímu dopravci.

Dodavatel může po dohodě plnit dodávku i částečně a objednavatel je povinen částečné plnění převzít. Poštovné a dopravné při vykrytí restů z částečného plnění nese ke své tíži dodavatel.
Dodavatel neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky v důsledku vyšší moci. Dodavatel je povinen o takovém případu neprodleně informovat odběratele a má právo buď na prodloužení dodací lhůty, nebo odstoupení od dodávky, bez odpovědnosti za případně vzniklou škodu. Obdobně se postupuje, přestane-li být objednané zboží nebo jeho náhradní provedení na trhu dostupné.
Náhrada chybějících druhů zboží podobným a stejně kvalitním, je možná, pokud to v objednávce nebo jinak nebylo výslovně zakázáno. O této skutečnosti musí dodavatel odběratele informovat.
Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky (reklamační protokol) a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek.
Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.
V případě reklamace můžete kontaktovat přímo náš zákaznický servis, kde danou reklamaci vyřídíme.
Reklamované zboží můžete zaslat na adresu naší společnosti: Dialab spol. s r.o., náměstí Osvoboditelů 1/11, 153 00 Praha 5. Informace o průběhu reklamace získáte na telefonním čísle 257 910 255.

Podmínky a postup pro uplatnění práva odstoupení od smlouvy uzavřené v e-shopu společnosti Dialab

Objednáváte-li zboží jako soukromá osoba (nikoli tedy na IČO), máte v souladu s § 53 (7) občanského zákoníku možnost odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění Vám bude vrácena kupní cena.
Odešlete dopis (email) s textem: "o odstoupení od smlouvy (číslo objednávky) s žádostí o vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu)". Alternativně lze uvést text obdobného charakteru, ze kterého vyplývá projev vůle odstoupit od smlouvy v zákonné 14ti denní lhůtě.
Vrácené zboží musí být v původním nepoškozeném obalu (může být poškozen úměrně nutnosti vybalení věci). Zboží nesmí jevit známky užívání a musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s dokladem o koupi. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. Objednané a náležitě dodané zboží může být vráceno během 7 dnů. Zpětné zásilky, které nejsou úplné nebo se nenacházejí v originálním balení, budou na náklady kupujícího odmítnuty. Náklady na odeslání zpět ponese kupující. Zásilky odeslané jako nevyplacené nebudeme přijímat.

Chlazené zboží a zboží s prošlou lhůtou, stejně tak i sterilní zboží či zboží na míru jsou z výměny vyloučeny. Při vrácení diagnostických přístrojů může být účtován manipulační poplatek 1.500,- Kč za každý přístroj z důvodu kontroly funkčnosti a uvedení do původního prodejního stavu.

Vždy, prosím, použijte balícího papíru nebo kartonu tak, aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů a poškození zboží.
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží budou vráceny na Váš účet po doručení zboží na naši adresu do 30-ti kalendářních dnů.

Platební podmínky

Společnost Dialab akceptuje jako platbu za zboží objednané přes e-shop tyto možnosti:

-platba v hotovosti (faktura, dobírka) – kupní cenu zaplatíte v místě sídla naší společnosti do pokladny nebo pracovníkovi přepravní společnosti,

-bankovním převodem - částku za zboží  poukážete na náš účet na základě vystavené zálohové faktury. Před odesláním platby doporučujeme si ověřit, zda výrobek je skladem. V případě, že tak neučiníte, částku převedete a výrobek nebude skladem, ihned Vám tuto částku bez zbytečných průtahů pošleme zpět na účet, ze kterého byla částka odeslána. Zboží není expedováno do chvíle, dokud není částka připsána na našem účtu: 4608582/0800 u České spořitelny,a.s.


Faktury za dodávky – daňové doklady musí obsahovat všechny náležitosti předepsané obecně závaznými právními předpisy.
V případě, že zaslaná faktura nesplňuje veškeré zákonné náležitosti, je odběratel oprávněn ji do tří (3) pracovních dnů od jejího doručení vrátit zpět dodavateli. V případě, že tak neučiní, má se za to, že je faktura bez vad.

Kupní cena je uhrazena připsáním platby na účet dodavatele uvedený na faktuře nebo v kupní smlouvě, popřípadě na účet, který dodavatel písemně sdělil odběrateli.

Tímto dodavatel neodvolatelně oznamuje odběrateli, že pohledávka včetně příslušenství vyplývající z faktur za dodávky postupuje obchodní společnosti ČSOB Factoring a.s., IČ: 45794278, Výmolova 353/3, 150 00 Praha 5. Platbu je nutné poukázat výhradně na účet ČSOB Factoring a.s., č. účtu: 400532313/0300 u Československé obchodní banky, a.s. Závazek odběratele vyplývající z těchto faktur zaniká pouze jeho splněním společnosti ČSOB Factoring, a.s.

Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží až po úplném zaplacení kupní ceny.
Kupujícímu nenáleží právo na zdržení platby.
Pokud není smluvně stanoveno jinak, jsou veškeré faktury splatné do 7 dnů od jejich vystavení. V případě opoždění platby je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,04 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení, až do jejího úplného zaplacení, pokud se smluvní strany nedohodly jinak.
Faktury se považují za doručené třetího (3.) pracovního dne od jejich odeslání.

Záruka na zboží

Všechny výrobky jsou schválené pro provoz v ČR a vztahuje se na ně minimální záruční doba 2 roky. Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím.
Záruka na konkrétní zboží je sdělena kupujícímu na požádání při objednání zboží nejpozději však při dodání zboží. Kupující musí dodávku bezodkladně překontrolovat a písemně oznámit všechny závady a neúplnosti v průběhu jednoho týdne po doručení.
K Vámi objednanému zboží samozřejmě obdržíte i příslušné dokumenty daňový doklad, záruční list (jedná-li se o zboží jenž vyžaduje) a český návod k použití (jedná-li se o zboží jenž vyžaduje). K některým druhům zboží není dodáván záruční list a je nahrazen prodejním dokladem, kde je uvedeno označení výrobku a datum prodeje. Tento doklad o koupi (faktura) je dostačující pro uplatnění reklamace.

Vadou je takový stav zboží, který znemožňuje použití dodaného zboží a to jak na základě jeho praktického použití, tak i na základě estetické funkčnosti.

Nebezpečí škody na zboží přechází na odběratele dnem jeho převzetí na místě určení.

Zjevné vady zboží, nedostatečné množství nebo špatně dodané zboží musí být oznámeny dodavateli do tří (3) pracovních dnů ode dne převzetí, pokud tak odběratel neučiní, má se za to, že zboží bylo řádně dodáno a pozdější reklamace jsou považovány jako neoprávněné. Při porušení a poškození poštovní, resp. železniční zásilky je potřebné potvrzení pošty nebo železničního úřadu. Jestliže expedice proběhla prostřednictvím naší rychlé zasilatelské služby, je nutné podat písemné sdělení okamžitě po obdržení dodávky. Jsme oprávněni napravit vady na věci podle naší volby prostřednictvím dodatečné opravy, dobropisu nízké hodnoty, dodávky nezávadných částí nebo zboží (pokud jsou k dispozici). Z tohoto jsou vyloučeny součásti podléhající rychlému opotřebení.

Dodavatel není odpovědný za vady, které vznikly následkem postupu, který byl v rozporu s dodaným návodem k použití nebo neodborným zacházením pracovníky odběratele.
Veškeré reklamace týkající se vad zboží (s výjimkou množství a špatně dodaného zboží), musí mít písemnou podobu a u dodavatele je veden reklamační protokol, ve kterém bude uvedeno, jakým způsobem se bude dále postupovat.

Zjevné reklamované nedostatky (vady) je povinen dodavatel odstranit zcela na své náklady, a to bez odkladu.
Náhrada škody je omezena celkovou cenou dodaného zboží na kterém byla způsobena škoda. Další nároky, zejména nároky na náhradu nepřímých a následných škod jsou z odpovědnosti za vady vyloučeny.

Ochrana osobních dat

Jednáme v souladu se z.č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací. Vámi poskytnuté informace budou použity pouze k vyřízení Vaší objednávky. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou. Veškeré údaje získané od zákazníků naše společnost užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Údaje se zpracovávají a uchovávají za účelem zlepšení a rozvoje služeb zákazníkovi. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Prodávající si vyhrazuje právo využít získané osobní údaje pro další nabídku zboží a služeb kupujícímu. Kupující má právo písemně vyjádřit nesouhlas s evidencí svých osobních údajů. V takovém případě prodávající tyto údaje odstraní ze své databáze v nezbytně nutném rozsahu. Prodávající získané osobní údaje nepředá žádné třetí osobě, která nemá bezprostřední vztah ke zdárnému vyřízení objednávky.
Osobní údaje je možno na žádost zákazníka vymazat z databáze. Zákazník může o výmaz zažádat písemně (e-mailem) nebo telefonicky.

Vyloučení odpovědnosti

Společnost Dialab upozorňuje, že informace na webových stránkách internetového obchodu jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Společnost Dialab může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.
Obsah této webové stránky a poskytnuté informace jsou pečlivě vybírány a pravidelně aktualizovány. Přesto nelze vždy zabránit zřejmým chybám, výpadkům a neúplnostem. Společnost Dialab nepřebírá proto žádnou záruku nebo ručení za aktuálnost, správnost a úplnost informací poskytnutých na této webové stránce. To platí také pro všechny odkazy, na které tato webová stránka přímo nebo nepřímo navádí, odkazuje. Společnost Dialab není zodpovědná za obsah stránky, která je dosažena takovýmto odkazem.
Obsah této webové stránky je chráněn autorskými právy a náleží výlučně společnosti Dialab. Bez písemného souhlasu spolčenosti Dialab není povoleno kopírování nebo jiné využití poskytnutého obsahu a informací, obzvláště grafik a ostatních dokumentů.

Závěrečná ustanovení

Smluvní strany jsou povinny v rámci svých možností postupovat tak, aby minimalizovaly případné škody, ztráty či jiná rizika, která mohou vyplynout z činností spojených s dodávkami zboží a služeb.
Každá ze smluvních stran důsledně zajistí dodržování důvěrných obchodních informací, které se týkají vzájemného smluvního vztahu.
Vzájemné vztahy, které jsou upraveny v těchto Všeobecných dodacích a platebních podmínkách, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního a občanského zákoníku.
Odchylná písemná ujednání po vzájemné dohodě obou smluvních stran se nevylučují.
Převzetím zboží odběratel vyjadřuje souhlas s těmito podmínkami.

Tyto Všeobecné dodací a platební podmínky nabývají platnosti dnem 1. března 2020.